Dagbesteding:
Wanneer er geen sprake (meer) is om te re-integreren naar een reguliere baan op de arbeidsmarkt kan er een indicatie worden aangevraagd voor WMO of WLZ. Vanaf het moment van de toekenning kunnen er diverse zaken worden geregeld, u kunt hierbij denken aan dagbesteding.

 

Op al onze locaties zijn verschillende mogelijkheden voor dagbesteding. Wanneer u hierover meer wil weten kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via dagbesteding@centerr.nl

 

Om u meer inzicht te geven over dit gehele traject rondom de aanvraag delen wij graag het verhaal van een ‘ervaringsdeskundige’ die recent voor haar zoon Luc dit hele pad bewandeld heeft.

 

“Mijn zoon Luc is inmiddels 19 jaar en ik vond het best verwarrend wat je allemaal moet regelen. Door ervaring is het mij inmiddels allemaal iets duidelijker geworden. Hieronder mijn ervaring misschien dat het je helpt.

 

Curatele, bewind en mentorschap (aanvraag 3 mnd voor 18e verjaardag bij rechtbank): Ruim drie maanden voor de 18e verjaardag van je kind kun je bovenstaande regelen. Deze drie maatregelen zijn er om iemand te beschermen:
Curatele is voor mensen die zelf hun financiële en persoonlijke zaken niet goed kunnen regelen. Als je onder curatele staat ben je handelingsonbekwaam. Bewind (is minder verregaand dan curatele) is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen.

 

Mentorschap is voor persoonlijke beslissingen. Een aangewezen mentor beslist over de verzorging, verpleging of begeleiding.
Als je niets regelt en je kind is 18 jaar dan kan hij/zij bijvoorbeeld een duur telefoonabonnement afsluiten of je kind kan beslissen om geen medicijnen meer voorgeschreven te willen krijgen of om een noodzakelijke operatie te weigeren. Kortom voor onze kinderen is het, naar mijn idee, van belang dat je hierover nadenkt en als je iets wilt regelen dat je dit ook doet, Ook om het bovenstaande te regelen kun je formulieren vinden op de site van rechtspraak.

 

Deze formulieren vul je in en dit stuur je voorzien van kopieën van verslagen die je verhaal ondersteunen (bijv: IQ-gegevens, ontwikkelingsperspectief van school, etc) op naar de rechtbank. Je kunt op de site vinden naar welke rechtbank je de gegevens moet sturen afhankelijk van je woonplaats.

 

In de praktijk kies je of curatele óf voor bewind in combinatie met mentorschap. Je krijgt vervolgens vanzelf bericht van de rechtbank m.b.t. vervolg op je aanvraag. Als de uitspraak en beschikking van de rechtbank er is, dan is dit van belang voor de bank waar je kind een rekening heeft en ook voor de (huis)arts, etc.

 

Wajong (vanaf 18e verjaardag aanvragen bij UWV):
Als je kind een beperking heeft en je vermoedt dat hij/zij later geen “gewoon” werk zal kunnen vinden, dan kun je vanaf de 18e verjaardag van je kind bij het UWV een aanvraag ‘beoordeling arbeidsvermogen’ doen. Je hoeft niet te wachten tot het moment dat je kind de school verlaat.

 

Het UWV beoordeelt je aanvraag en dan zijn er twee mogelijkheden:
1. Wajong: Het UWV stelt vast dat je kind duurzaam géén arbeidsvermogen heeft. Dat wil dus zeggen dat je kind niet zal kunnen werken volgens daarvoor vastgestelde (strenge) criteria (zie site van het UWV). In dat geval krijgt je kind een Wajong uitkering. Die uitkering gaat, na de toekenning door het UWV, direct in. Ook als je kind op dat moment nog gewoon op school zit! Deze regel is om onderwijs te stimuleren.

2. Participatiewet: Het UWV stelt vast dat je kind wél arbeidsvermogen heeft. Dat wil dus zeggen dat je kind wel (gedeeltelijk en mogelijk met aanpassingen) kan werken. Je kind komt dan niet in aanmerking voor een Wajong maar komt, doordat het wel een arbeidsbeperking heeft, in aanmerking voor het doelgroepregister van het UWV. Iedereen die in het doelgroepregister staat komt in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak. De gemeente (vaak de afdeling WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning) helpt je dan met het vinden van een passende/aangepaste baan voor je kind. Voor werkgevers die deze mensen in dienst nemen zijn er diverse regelingen zoals bijv: loonkostenvoordeel, jobcoach, no-riskpolis, etc. Beschut werk valt ook onder de participatiewet en dat is een werkplek met meer begeleiding op de werkplek.

 

Als je de ‘aanvraag beoordeling arbeidsvermogen’ in hebt gevuld (formulier is te vinden op de site van het UWV) dan doe je daar kopieën bij van verslagen die je verhaal ondersteunen en die dus aantonen dat je kind een arbeidsbeperking heeft. Denk hierbij aan verslagen van: IQ-gegevens, ontwikkelingsperspectief van school, verslagen mbt stage, relevante medische gegevens, beschikking van de rechtbank, etc, etc.

 

Naar aanleiding van je aanvraag neemt het UWV contact met je op. Het kan zijn dat je opgeroepen wordt voor een gesprek maar in ons geval kregen wij de Wajong toegewezen zonder dat ik een persoonlijk gesprek heb gehad. Blijkbaar was de aanvraag en alle bijlagen die ik meestuurde voldoende voor de beslissing. Als je een Wajong toegekend hebt gekregen dan krijg je vanzelf een formulier waarop je het bankrekeningnummer van je kind in moet vullen en dan krijg je de uitkering maandelijks bijgeschreven.

 

Zorgverzekering afsluiten (vanaf 18e verjaardag aanvragen bij ziektekostenverzekeraar):
Je kind moet vanaf zijn 18e een eigen ziektekostenverzekering hebben. Dit moet je zelf regelen bij een verzekeraar naar keuze zoals je dit ook voor jezelf doet.

 

Zorgtoeslag aanvragen (vanaf 18e verjaardag aanvragen bij belastingdienst):
Als je kind 18 is kun je bij de belastingdienst zorgtoeslag aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.

 

Tegemoetkoming scholieren (gaat in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag): Formulieren om dit aan te vragen kun je vinden op de site van DUO.

 

WLZ aanvragen (geen leeftijdsgrens aanvragen bij CIZ):
De WLZ is een budget dat je toegekend kunt krijgen als je kind hiervoor in aanmerking komt. Dit budget krijg je niet op je eigen bankrekening gestort maar dit is een geldpotje waar je met toestemming en na goedkeuring uit kunt putten via het zorgkantoor. Met dit budget kun je zorg inkopen voor je kind zoals bijvoorbeeld logeren, dagbesteding, wonen, verzorging, begeleiding, etc.
Om in aanmerking te komen voor de WLZ is het van belang dat het op het moment van de aanvraag vaststaat dat je kind levenslang en levensbreed zorg nodig heeft en hierdoor permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft. Je kunt voor een jong kind in principe dus al een aanvraag doen, maar het CIZ stelt altijd de vraag of er nog ontwikkeling of groei zal zijn. Als er geen of minimale ontwikkeling is te verwachten dan moet je dit dus echt aan kunnen tonen en heel goed kunnen onderbouwen.

 

De WLZ vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via het formulier “aanvraag langdurige zorg”. Naast dit ingevulde formulier stuur je bij de aanvraag documenten mee die je verhaal ondersteunen en dus aantoonbaar maken dat je kind levenslang en levensbreed toezicht of nabijheid nodig heeft. Dan moet je denken aan IQ-gegevens (liefst van meerdere jaren om aan te geven dat er sprake is van een stabiel IQ), zorgplannen, ontwikkelingsperspectief, relevante schoolverslagen, medische verslagen, diagnostische verslagen, etc, etc.

 

Naar aanleiding van mijn aanvraag volgde er bij ons een telefonisch (i.v.m corona) gesprek. Dit gesprek met de beoordelaar van de aanvraag was prettig en duurde bij mij een uur. Deze vrouw stelde allerlei vragen over mijn zoon die ik naar waarheid beantwoord heb. Er moet namelijk door de beoordelaar vastgesteld worden dat de verstandelijke beperking en de problemen die hieruit voortvloeiend voorop staan. Autisme zien ze bij de beoordeling echt als een bijkomend probleem en niet als grondslag voor de toekenning van een WLZ. Enkele dagen na dit telefonische gesprek kreeg ik te horen dat wij een indicatie kregen voor de WLZ. Het CIZ stelt ook vast welk zorgprofiel past bij de situatie van je kind.

 

Onze kinderen zullen veelal vallen in het zorgprofiel VG (Verstandelijk Gehandicapt) of LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt. Achter dit zorgprofiel staat een getal en dat is je zorgzwaartepakket (zzp). Hoe hoger je zzp, hoe meer zorg je kind nodig heeft en hoe groter je budget. Als er een indicatie is afgegeven door het CIZ dan stuurt het CIZ de gegevens door naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor neemt contact met je op en vraagt hoe je de zorg wilt gaan regelen.

Je kunt aangeven dat je kiest voor ZIN (Zorg In Natura) of een PGB (Persoons Gebonden Budget).

 

Bij de WLZ kun je dus kiezen voor een PGB of ZIN. Als je aangeeft te kiezen voor een PGB dan volgt eerst het zogenaamde ‘bewust keuze gesprek’. Een beoordelaar van het zorgkantoor wil dan onze zoon Luc zien (normaal komen ze langs, nu was het online) en wil spreken met in zijn geval zijn bewindvoerder/mentor (en dat zijn wijzelf). Als ze namelijk vermoeden dat je de administratie die hoort bij een PGB niet aankunt (of als een cliënt niemand heeft ter ondersteuning) dan krijg je geen PGB toegekend maar ZIN. Het zorgkantoor neemt in dat geval dus de regie en regelt zorg.”